Realizowane projekty badawcze

W ramach działalności naukowo-badawczej Zakładu w latach 2002-2014 zrealizowano następujące projekty badawcze:

 1. Nabywanie przez dziecko kompetencji aksjologicznej w sytuacji wielokulturowego pogranicza – dr E. Ogrodzka-Mazur (projekt badawczy zakwalifikowany do finansowania przez KBNw latach 2002-2005 – zarejestrowany pod numerem 2 H01F 020 22).
 2. Reforma oświaty a praktyka edukacji wczesnoszkolnej – mgr A. Gajdzica (projekt badawczy zakwalifikowany do finansowania przez KBN jako grant promotorski w latach 2003-2004 – zarejestrowany pod numerem 2 H01F 016 24).
 3. Działalność edukacyjna Kościoła katolickiego na Śląsku Cieszyńskim – mgr U. Klajmon (projekt badawczy zakwalifikowany do finansowania przez KBN jako grant promotorski w roku 2004zarejestrowany pod numerem 1H01F 063 26).
 4. Szkoła i środowisko pozaszkolne w procesie kształtowania postaw prozdrowotnych uczniów – mgr G. Piechaczek-Ogierman (projekt badawczy zakwalifikowany do finansowania przez KBN jako grant promotorki w latach 2005-2007 – zarejestrowany pod numerem 1 H01F 017 28).
 5. Preparing Educators for Global Society (Grant FY 2003 Fulbright Educational Partnership. Program pomiędzy El Camino College i Uniwersytetem Śląskim – Filia w Cieszynie, realizowany w latach 2003-2006) – kierownik projektu: dr J. Urban, uczestnicy: dr hab. E. Ogrodzka-Mazur, dr hab. A. Szczurek-Boruta.
 6. Zespołowy międzynarodowy grant „Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim. W 1200-lecie Cieszyna”. Numer rejestracyjny: PL.3.22/3.3.05/ 09.01088, realizowany w latach 2009-2010. Partner projektu – Kongres Polaków w RC. Kierownik projektu: prof. dr hab. H. Rusek, osoby uczestniczące: dr hab. prof. UŚ E. Ogrodzka-Mazur, dr hab. prof. UŚ A. Szczurek-Boruta, dr B. Grabowska, dr A. Różańska.
 7. Projekt NCN habilitacyjny Poczucie tożsamości młodzieży i jego uwarunkowania (studium polskiej mniejszości narodowej na Zaolziu w perspektywie porównawczej). Realizowany w latach 2010-2012. Kierownik projektu: dr B. Grabowska.
 8. Grant Kolorowe Ścieżki Euroregionu. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie edukacji regionalnej i międzykulturowej.  Numer rejestracyjny: CZ.3.22/2.3.00/09.01504, realizowany w latach 2010-2011 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej CR-RP. Uniwersytet Śląski w Katowicach występuje w projekcie jako partner Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie (CR). Koordynator projektu – dr A. Gajdzica; osoby uczestniczące: dr hab. prof. UŚ A. Szczurek-Boruta, dr hab. prof. UŚ E. Ogrodzka-Mazur, dr B. Grabowska, dr A. Różańska.
 9. Projekt Przez praktykę do wiedzy realizowany w ramach Poddziałania 3.3.2 POKL (nr umowy o dofinansowanie UDA-POKL.03.03.02-00-042/10-00) – Instytucja Wdrażająca Ministerstwo Edukacji Narodowej. Koordynator ds. analizy programów praktyk pedagogicznych – dr A. Gajdzica, analityk desk-research – mgr A. Gancarz.
 10. Projekt Przez praktykę do zawodu – Program Praktyk Pedagogicznych w Wyższej Szkole Humanitas – projekt został zatwierdzony w procedurze konkursowej przez MEN w ramach POKL, III Priorytet Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli Koordynacja analiz desk-resaerch (2010-2011). dr A. Gajdzica – udział w zespole badawczym.
 11. Postaw na rozwój! Kampania informacyjno-promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego – edycja 2. Projekt realizowany w ramach działania 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (2010-2011). dr A. Gajdzica – przygotowanie badań i prowadzenie ewaluacji projektu.
 12. Trudne rozmowy o Czesławie Miłoszu – tolerancja, dialog, partnerska współpraca. Projekt realizowany wraz ze studentami i pracownikami naukowymi Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, finansowany przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, nr projektu: FPL1-065-2011. Osoby uczestniczące: mgr A. Gancarz, mgr Alicja Hruzd-Matuszczyk.
 13. Projekt badawczy „Edukacja dzieci w polskich szkołach na obczyźnie: strategie kulturalizacyjne – poczucie tożsamości – dystans kulturowy”, zakwalifikowany do finansowania w latach 2011-2014 przez Narodowe Centrum Nauki – zarejestrowany pod numerem N N106 428740. Umowa nr 4287/B/H03/2011/40. Kierownik projektu: dr hab. prof. UŚ E. Ogrodzka-Mazur. Zespół: dr A. Gajdzica, mgr A. Hruzd-Matuszczyk, dr U. Klajmon-Lech, dr G. Piechaczek-Ogierman, dr A. Różańska.
 14. Projekt finansowany z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Projekt nr 1 H 11 021380 Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej.Umowa 0098/FNiTPH/H11/80 /2011. Grant 19/INP/2012-G. Kierownik projektu:  prof. zw. dr hab. Z. Jasiński. Zespół: dr hab. B. Grabowska, dr hab. prof. UŚ E. Ogrodzka-Mazur, dr N. Ruman, dr A. Różańska, dr hab. prof. UŚ A. Szczurek-Boruta.
 15. Projekt „Przez praktykę do wiedzy”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie: 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie: 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli.Czas realizacji 02.12.2013-30.06.2014. Kierownik projektu: dr A. Gajdzica. Zespół: dr hab. B. Grabowska, dr Ł. Kwadrans, dr A. Minczanowska, dr hab. prof. UŚ E. Ogrodzka-Mazur.
 16. Projekt AKCENT@COM CZ.3.22/2.3.00/12.03371, współfinansowanym z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska.Czas realizacji 07.2013-04.2015. Kierownik projektu: dr hab. A. Gajdzica. Zespół: dr hab. B. Grabowska, dr Ł. Kwadrans, dr A. Minczanowska, dr hab. prof. UŚ E. Ogrodzka-Mazur.
 17. Międzynarodowy projekt “International Research Network for study and development of new tools and methods for advanced pedagogical science in the field of ICT instruments, e-learning and intercultural competences”, finansowany przez European Commission under the 7th Framework Programme, within the Marie Curie Actions International Research Staff Exchange Scheme, Grant Agreement No: PIRSES-GA-2013-612536. Czas realizacji 1.01.2014-31.12.2017. Kierownik projektu: dr hab. prof. UŚ. E. Smyrnowa-Trybulska. Zespół: dr hab. prof. UŚ E. Ogrodzka-Mazur, dr hab. A. Gajdzica.
 18. Projekt międzynarodowy współfinansowany „Międzynarodowa sieć badawcza na rzecz analizy i rozwoju nowych narzędzi i metod dla zaawansowanych nauk pedagogicznych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nauczania na odległość oraz kompetencji międzykulturowych”, finansowany przez MNiSW, nr W64/7.PR UE/2014. Czas realizacji 1.01.2014-31.12.2017. Kierownik projektu: dr hab. prof. UŚ. E. Smyrnowa-Trybulska. Zespół: dr hab. prof. UŚ E. Ogrodzka-Mazur, dr hab. A. Gajdzica.